Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De betalingsvoorwaarden gelden zoals overeengekomen en vermeld op de voorzijde van het bestelformulier of bij de offerte.
Onze algemene voorwaarden gelden zoals ze hierna zijn opgemaakt. Ze staan steeds vermeld op de achterzijde van onze bestelformulieren, bij offertes en facturen.
Op de bestelformulieren staat er nog een aparte verwijzing op de eerste pagina.

2. De werken beschreven op de bestelbon zijn gebaseerd op de vermoedelijke hoeveelheden en de dan gekende aankoopprijzen van de door ons te leveren materialen.
De opmeting is geschied zoals thans zichtbaar. Eventuele bijkomende werken die noodzakelijk zijn voor de goede of betere uitvoering van de opdracht volgens de regels der kunst, doch welke niet voldoende of helemaal niet zichtbaar waren op het ogenblik van de opmeting of lekdetectie of nazicht, zullen apart in rekening worden gebracht. Bijkomende werken en/of materialen worden per onderdeel apart opgesomd op de factuur.
Meerwerken zullen behoudens overmacht worden uitgevoerd in overleg met de klant. Behoudens tegenbewijs zal de klant vermoed worden akkoord te gaan met deze meerwerken.
Bij afwezigheid door ziekte of vakantie van de klant of om andere reden, neemt V&D BV / V&D dakwerken BV zelf de best mogelijke beslissing voor de klant en voor de dakuitvoering voor kleine wijzigingen voor de uitvoering van de dakwerken.
Een bestelde standaardkleur wit, bruin of antraciet voor dakranden of pvc boordplanken kan de klant tijdens de werken kosteloos wijzigen vóórdat de plaatsing ervan is begonnen. Andere dan deze 3 kleuren brengen op dat moment een langere leveringstermijn mee.

3. De leveringsdatum geldt als voorzichtige richtlijn. Iedere vertraging in de uitvoering van de werken om voor het even welke reden, verleent aan de koper(s) geen recht op schadevergoeding, noch tot verbreken van de bestelling. Aanhoudende en/of voortdurende slechte weersomstandigheden, na stormschades, bij heel dringende andere werken en zelfs bijbestellingen tijdens de werken kunnen o.a. tot de oorzaken behoren bij een vertraging in onze planning. De klant mag zich te allen tijde informeren naar de planning voor zijn werk(en) of vragen naar onze gewijzigde planning en/of verwachte nieuwe uitvoeringsperiode.

4. De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de bestelling. V&D BV / V&D dakwerken BV erkent geen enkele wijziging en/of toevoeging aan de algemene verkoopsvoorwaarden en de betalingsvoorwaarden, tenzij schriftelijk vermeld op de voorkant van het bestelformulier of bij de offerte.

5. Bij de ondertekening van de bestelling verbinden de kopers zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk tot de aankoop. In geval van eenzijdige verbreking – om welke reden ook – is een forfaitaire vergoeding van 15 % van toepassing aan v&d BV. De vergoeding geldt als tegemoetkoming voor alle dervingen, verplaatsingen, opmeting (en), administratie e.a. voor- en nazorgen. Voor afbestellingen tot drie dagen voor de start der werken geldt een vergoeding van 50 % op de volledige bestelling voor o.a. alle op maat gemaakte en/of speciaal voor hem voorbereide en/of bestelde materialen, derving en onverwachte wijziging van onze planning met alle nefaste gevolgen van dien.

6. Al onze betalingsvoorwaarden staan steeds vermeld op de bestelbon of bij de offerte. Op iedere factuur staan de betalingsmomenten vermeld: tot zeven werkdagen vanaf de factuurdatum met de uiterlijke betalingsdatum erbij.

7. Elk factuurprotest dient, op straffe van nietigheid, bij aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 5 dagen na ontvangst ervan.

8. V&D BV en ook V&D dakwerken BV en V&D verandabouw BV biedt als waarborg:
a) verschillende fabriekswaarborgen op de dakpannen en toebehoren ervan volgens het gekozen merk
b) 10 jaar wettelijke verplichte waarborg voor : waterdichtheid, alle nazicht en herstellingen, alle verplaatsingen, alle materialen
c) 20 jaar fabriekswaarborg bij de EPDM dakrubber
De waarborg blijft geldig op voorwaarde dat de goederen zijn onderhouden als door een goed huisvader. Evenwel zijn uitdrukkelijk van alle waarborg uitgesloten : alle schade veroorzaakt door aardbeving, grondverzakking, storm, windhoos, orkaan, enz., alsmede schade toegebracht door derden.
V&D BV beantwoordt graag elke oproep en begeeft zich ter plaatste voor nazicht en/of verbeteringen. Bij een nutteloze oproep zoals bij verstopte tapgaten en/of afvoerbuizen of geen schade zal een forfaitaire vergoeding gefactureerd worden van 185,00 € excl. btw voor de verplaatsingen, het nazicht en een eerste werkuur inbegrepen.

9. Verkeerssignalisatie: plaatsen van signalisatie met onze E3-borden is inbegrepen. Indien meer dan 2 verkeersborden door de verkeersdienst worden geëist, bedraagt het supplement vanaf 25 €/ voetstuk met verkeersbord, excl. BTW. Tenzij de gemeente, stad of politie zelf de borden brengt en ophaalt. Indien daar kosten aan verbonden zijn, zijn die toe te voegen op de factuur.
Inname van de openbare weg: ook die aanvragen doen wij meestal zelf. Gemeente- of stadstaksen zijn steeds exclusief tenzij anders vermeld.

10. Onze eigen afvalmaterialen nemen wij mee.
Voor afval dat van het dak/de daken komt, kunnen wij voor u een container bestellen. Het bedrag voor de container(s) is niet incl., tenzij anders vermeld. Het bedrag per container wordt berekend naargelang het gewicht en het soort afval en wordt verrekend na afloop van de dakwerken en apart vermeld op de factuur. Laden en lossen van en vervoer met een volle aanhangwagen naar het plaatselijke containerpark is 195 € per volle vracht, BTW & stortkosten excl.. De klant moet zich dan wel met ons persoonlijk aanmelden bij het gemeentelijk containerpark.

11. Ieder geheel of gedeeltelijk onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest van 1,00 % per maand. Vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De schadevergoeding bedraagt 15% met een minimum van 250 €, afgezien van alle gerechtskosten. Aangetekende zendingen à 14 € /stuk.

12. Zolang een overeengekomen aanbetaling niet is betaald, wordt de voorziene uitvoeringsperiode opgeschort met eenzelfde periode. De uitvoering der werken blijft gelden. V&D BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dak- of woningschade door de uitvoeringstermijn niet te kunnen nakomen vanwege laattijdige aanbetaling of tot het niet voldoen van de aanbetaling.

13. V&D BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verder oplopen van schade aan dak en woning vanaf de bestelling tot aan de uitvoering van de dakwerken.
Zeer dringende uitvoeringen om welke oorzaak ook krijgen steeds voorrang op de planning maar wij kunnen niet overal tegelijk zijn opstarten.
De weersverwachtingen worden dagelijks opgevolgd en met de grootte van de werken moeten ook steeds rekening worden gehouden.

14. Gezien wij correcte waarborgen bieden, zoals vermeld onder artikel 8 van deze algemene verkoopsvoorwaarden, kan of mag geen enkel bedrag ingehouden worden van onze facturen ten titel van waarborg, noch voor andere doeleinden, materialen of verliezen. Ook kan bij geen enkel werk aanspraak gemaakt worden op de waarborg zolang de totaliteit der factuur niet werd vereffend.
Alle materialen blijven eigendom van v&d bvba zolang de volledige factuur na beëindiging der werken niet vereffend is.

15. Gewone opmetingen en offertes zijn steeds gratis.

16. Schadebestekken voor tussenkomst van verzekeringsdossiers en nazicht met offertes in hangende procedurekwesties of gerechtelijke dossiers wordt er een minimum van 185 € en max. 490 € + vervoer + BTW gefactureerd.
Daarbij is volgende inbegrepen: 1x vervoer heen en terug, nazicht en opmeting, opmaak en bezorgen schadebestek, al ons fotomateriaal en technische ondersteuning en hulp bij alle verzekerings- of procedurevragen.
Mogen de werken nadien worden uitgevoerd, worden alle kosten op de eindfactuur in mindering gebracht met uitzondering van de vervoerskosten.

17. Bij lekdetectie van 06:00 tot 20:00 uur zijn de vergoedingen als volgt, excl. materiaalkosten:
Ma-Vr: 60 € voor gewone te plannen interventies en 90 €/uur bij dringende interventies binnen de 12 uur.
Za+Zo: 90 € voor gewone te plannen interventies en 120 €/uur bij dringende interventies ter plaatse binnen de 12 uur.
Feestdagen: 150 €/uur.
Bij lekdetectie vanaf 20:00 tot 06:00 uur zijn de vergoedingen als volgt en dus steeds als dringend aanzien:
Ma-Vr: 120 €/uur, Za+Zo: 150 €/uur, Feestdagen: 180 €/uur.
Vervoer is vanaf 0,80 € / km doorheen gans België, uren inbegrepen.
Indien mogelijk wordt er direct geholpen, al dan niet met definitieve oplossing. Gebruikte materialen worden apart gefactureerd.
Ook bij enkel fysiek nazicht bij elke lekdetectie, zonder te kunnen of mogen helpen om welke reden ook, zijn de uurlonen en vervoer te factureren.
De klant zal steeds geïnformeerd worden of een instant of latere herstelling (nog) mogelijk is. De klant zal ook correct geïnformeerd worden of wij wel aan hun dak-of gevelwerken mogen beginnen in het kader van lopende garanties of betwistingen bij derden.
Op herstellingen zijn geen waarborgen tenzij anders overeengekomen en vermeld op de factuur. V&D BV noch V&D dakwerken BV neemt nooit waarborgen over van andermans uitgevoerde werken. Ook na herstellingen kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor meer en soms verborgen oorzaken en gevolgschade dan op het moment van de lekdetectie zelf zijn vastgesteld. Wij komen wel terug ter plaatse om meer en bijkomend nazicht te doen op vraag van de klant.

18. BTW tarief : bij gebrek aan betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, intresten en geldboeten.

19. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.