Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De betalingsvoorwaarden gelden zoals overeengekomen en vermeld op de voorzijde van het bestelformulier of bij de offerte.
Onze algemene voorwaarden gelden zoals ze hierna zijn opgemaakt. Ze staan steeds vermeld op de achterzijde van onze bestelformulieren, offertes en facturen. Op de bestelformulieren staat er een aparte verwijzing op de eerste pagina.

2. De werken beschreven op de bestelbon zijn gebaseerd op de vermoedelijke hoeveelheden en de dan gekende aankoopprijzen van de door ons te leveren materialen. De opmeting is geschied zoals thans zichtbaar. Eventuele bijkomende werken die noodzakelijk zijn voor de goede of betere uitvoering van de opdracht volgens de regels der kunst, doch welke niet voldoende of helemaal niet zichtbaar waren op het ogenblik van de opmeting, zullen apart in rekening worden gebracht. Bijkomende werken en/of materialen worden per onderdeel apart opgesomd op de factuur. Op voorhand wordt de eigenaar wel eerst van alles op de hoogte gebracht. Zo mogelijk voor de eigenaar wordt deze ook ter plaatse op de nieuwe situatie gewezen. Vooraleer verder te werken vragen wij aan de klant minstens om een mondelinge in- en/of toestemming om de extra werken te mogen uitvoeren. Zo nodig of gewenst volgt een schriftelijke bevestiging. Bij afwezigheid door ziekte of vakantie of andere neemt v&d bvba voor kleine wijzigingen zelf de best mogelijke beslissing voor de uitvoering en voor de klant.
Een bestelde standaardkleur wit, bruin of antraciet voor de dakranden of pvc boordplanken kan de klant tijdens de werken kosteloos wijzigen vóórdat de plaatsing ervan is begonnen. Andere dan deze 3 kleuren brengen op dat moment een langere leveringstermijn mee.

3. De leveringsdatum geldt als voorzichtige richtlijn. Iedere vertraging in de uitvoering van de werken om voor het even welke reden, verleent aan de koper(s) geen recht op schadevergoeding, noch tot verbreken van de bestelling. Aanhoudende en/of voortdurende slechte weersomstandigheden, na stormschades, bij heel dringende andere werken en zelfs bijbestellingen tijdens de werken kunnen o.a. tot zeer belangrijke oorzaken behoren bij een vertraging in onze planning. De klant mag zich te allen tijde informeren naar de planning voor zijn werk(en) of vragen naar onze gewijzigde planning en/of verwachte nieuwe uitvoeringsperiode.

4. De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de bestelling. v&d bvba erkent geen enkele wijziging en/of toevoeging aan de algemene verkoopsvoorwaarden en de betalingsvoorwaarden, tenzij schriftelijk vermeld op de voorkant van het bestelformulier of bij de opmaak van een offerte.

5. Bij de ondertekening van de bestelling verbinden de kopers zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk tot de aankoop. In geval van eenzijdige verbreking – om welke reden ook – is een forfaitaire vergoeding van 15 % van toepassing aan v&d bvba. De vergoeding geldt als tegemoetkoming voor alle dervingen, verplaatsingen, opmeting (en), administratie e.a. voor- en nazorgen. Voor afbestellingen van één tot drie dagen voor de start der werken geldt een vergoeding van 50 % op de volledige bestelling voor o.a. alle op maat gemaakte en/of speciaal voor hem voorbereide en / of bestelde materialen, derving en onverwachte wijziging van onze planning met alle nefaste gevolgen van dien.

6. De laatste betalingsschijf van elke bestelling dient ofwel contant voldaan te worden op de dag van beëindiging der werken. Ofwel via overschrijving binnen de zeven werkdagen vanaf de factuurdatum. De uiterlijke datum van betaling staat steeds vermeld op de factuur.

7. Elk factuurprotest dient, op straffe van nietigheid, bij aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 5 dagen na ontvangst ervan.

8. v&d BV / v&d verandabouw BV / v&d dakwerken BV biedt als waarborg :
a) verschillende fabriekswaarborgen op de dakpannen en toebehoren ervan volgens het gekozen merk
b) 10 jaar wettelijke verplichte waarborg bij v&d bvba voor : waterdichtheid, alle nazicht en herstellingen, alle verplaatsingen, alle materialen
c) 20 jaar fabriekswaarborg bij de EPDM dakrubber
De waarborg blijft geldig op voorwaarde dat de goederen zijn onderhouden als door een goed huisvader. Evenwel zijn uitdrukkelijk van alle waarborg uitgesloten : alle schade veroorzaakt door aardbeving, grondverzakking, storm, windhoos, orkaan, enz., alsmede schade toegebracht door derden. v&d bvba beantwoordt graag elke oproep en begeeft zich ter plaatste voor nazicht en verbeteringen. Bij een nutteloze oproep zoals bij verstopte tapgaten en/of afvoerbuizen zal een forfaitaire vergoeding gefactureerd worden van 125,00 € excl. btw voor de verplaatsingen, het nazicht en een eerste werkuur inbegrepen.

9. Verkeerssignalisatie : aanbrengen van signalisatie met onze E3-borden is inclusief in onze aanbieding alsook de aanvragen ervoor. Indien meer dan 2 verkeersborden door de verkeersdienst worden geëist, bedraagt het supplement 20 €/ voetstuk met bord, excl. btw..

10. Onze eigen afvalmaterialen nemen wij mee.
Voor afval dat van het dak/de daken komt, kunnen wij voor u een container bestellen. Het bedrag voor de container(s) is niet incl., tenzij anders vermeld. Het bedrag per container is namelijk naargelang het gewicht en het soort afval en wordt verrekend na afloop van de dakwerken en apart vermeld op de factuur. Laden van en vervoer met een aanhangwagen naar het plaatselijke containerpark is 125 € per volle vracht btw & stortkosten excl.. De klant wordt dan wel gevraagd om mee te gaan naar het gemeentelijk containerpark.

11. Ieder geheel of gedeeltelijk onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest van 0,75 % per maand. Vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De schadevergoeding bedraagt 15% met een minimum van 150 €, afgezien van alle gerechtskosten. Aangetekende zendingen à 11€ /stuk.

12. Zolang een overeengekomen aanbetaling niet is betaald, wordt de voorziene uitvoeringsperiode opgeschort met eenzelfde periode. De uitvoering der werken blijft gelden. v&d bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dakschade door de uitvoeringstermijn niet te kunnen respecteren vanwege laattijdige of niet tijdig voldoen van de aanbetaling.

13. Gezien v&d bvba een waarborg biedt, zoals vermeld onder artikel 8 van deze algemene verkoopsvoorwaarden, kan of mag geen enkel bedrag ingehouden worden van onze facturen ten titel van waarborg, noch voor andere doeleinden, materialen of verliezen. Ook kan bij geen enkel werk aanspraak gemaakt worden op de waarborg zolang de totaliteit der factuur niet werd vereffend.
Alle materialen blijven eigendom van v&d bvba zolang de volledige factuur na beëindiging der werken niet vereffend is.

14. Bestekken voor de verzekering bedragen 125 € excl. BTW voor schades onder de tienduizend euro en 250 € voor bestekken tot vijfentwintig duizend euro excl. BTW.
Bij uitvoering van de werken worden deze bedragen respectievelijk niet gefactureerd dan wel gecrediteerd. Daarin begrepen zijn alle vervoer, opmetingen, foto’s indien gewenst, bestekopmaak en verzending. Ook voor het met raad bijstaan naar uw verzekeringsmakelaar / -ster toe.

15. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.